Zákazník

Obsah košíku

Akční nabídka

Novinky e-mailem

Máte-li zájem o zasílání bulletinu s aktuálními informacemi, vyplňte Vaši e-mailovou adresu. Později je možné se kdykoliv odhlásit.

*E-mail:

Novinky

Změna pracovní doby

Změna pracovní doby
Pondělí - Pátek 8 -12 13-16hod.
Sobota 8 - 10hod.
UPOZORNĚNÍ - PRODEJNY UZAVŘENY Z DŮVODU STÁTNÍCH SVÁTKŮ A DOVOLENÉ

PRODEJNA VE KDYNI - 3.7. DOVOLENÁ, 5.-6.7. STÁTNÍ SVÁTEK 7. - 10.7.DOVOLENÁ
PRODEJNA V HOLÝ?OVĚ - 3.7. DOVOLENÁ, 5.-6.7. STÁTNÍ SVÁTEK 7.7. DOVOLENÁ

 

PODLAHY MAREŠ KdyněV?eobecné Obchodní podmínky

Objednávka zbo?í

Jak objednat zbo?í?

E-SHOP

 • V na?em e-shopu si vyberte zbo?í a v po?adovaném mno?ství jej vlo?te do ko?íku.
 • Zkontrolujte, jestli jste do ko?íku přidali opravdu vámi po?adovaný druh a objem zbo?í. Zbo?í se prodává v různých jednotkách (kusy, tis. kusů, balení, m2, bm, kg atd.).
 • Zaregistrujte se, jste-li ji? registrováni, vyplňte va?e osobní údaje
 • Dokončete objednávku.

TELEFONICKY

 • Chcete-li zbo?í objednat po telefonu, mů?ete tak učinit na čísle 775770079 Na?i pracovníci vám ochotně pomohou s výběrem zbo?í.

Objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje ,a? na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zbo?í specifikovaného v objednávce.

Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech (mimo dovolenou) max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu.

Objednávka mů?e být zru?ena (stornována) v těchto případech:

 • po vzájemné dohodě obou stran
 • ze strany kupujícího do doby následného potvrzení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zru?it objednávku, nebo její část v těchto případech:

 • zbo?í ji? není k dostání
 • v případě, ?e tato situace nastane, prodávajíci bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dal?ím postupu

Dodávky

 • Dodávky budou dle provozních mo?ností prodávajícího realizovány v co nejkrat?ím termínu. Zbo?í bývá vyexpedováno do 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech mů?e být dodací lhůta del?í ? ?zbo?í na míru? apod. O případném zdr?ení zbo?í vás budeme informovat.
 • Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se pova?uje dodání předmětu na uvedenou adresu.
 • Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů le?ících na jeho straně (i přes dohodnutý termín není přítomna kupujícím určená osoba, nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné vý?i.
 • Zbo?í zasílané v obálkách je distribuováno prostřednictvím České po?ty.
 • Balíky zasíláme pomocí přepravní slu?by. Zásilku je nutno ihned při převzetí řádně překontrolovat a na po?kozené balíky vypsat ?kodní list. Na pozděj?í reklamaci nebude brán zřetel.
 • Standardní cena po?tovného a balného je 165 Kč. Pokud by se cena po?tovného kvůli hmotnosti, nebo nadměrným rozměrům objednávky zvý?ila, budeme vás o tom informovat.

Platební podmínky

Dopravu zbo?í hradí zákazník. Platbu lze uskutečnit:

 • V hotovosti
 • Na dobírku
 • Zálohovou fakturou
 • Převodem
 • Zbo?í vyráběné na zakázku je nutné zaplatit před jeho dodáním proforma fakturou.

Ochrana osobních údajů

Respektujeme va?e soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné slu?by, potřebujeme znát některá va?e osobní údaje. Tato data chráníme před zneu?itím.

Informace jsou nezbytné pro va?i identifikaci jako kupujícího. Pou?íváme je k realizaci a zaúčtování va?í platby, za účelem správné dodávky zbo?í a ke komunikaci s vámi.

Va?e osobní údaje nám umo?ní provést nezbytné účetní operace:

 • vyhotovit daňový doklad obvykle vy?adovaný oběma stranami
 • identifikovat va?i platbu, je-li učiněna bankovním převodem

Ve?kerá osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována ?ádným jiným subjektům.

Reklamační podmínky

 • Objednané zbo?í mů?ete do 30 dnů od převzetí na vlastní náklady vrátit. V tomto případě nás kontaktujte na čísle 721 770 050
 • Na po?kozené balíky je nutné vypsat ?kodní list ihned při přejímce zbo?í. Na pozděj?í reklamaci nebude brán zřetel.
 • Zbo?í, které budete vracet, musí být nepo?kozené a kompletní.
 • Zbo?í nám doručte zpět na na?i adresu.
 • Neposílejte zbo?í na dobírku.
 • Doporučujeme vám zbo?í pojistit.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

V?eobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 01.01.2009

Schválení v?eobecných podmínek ze strany kupujícího

V okam?iku kdy v internetovém obchode(e-shopu) www.podlahylevne.cz kupující klikne na odkaz "Objednat", má prodávající za to, ?e ze strany kupujícího byly řádně prostudovány V?eobecní smluvní podmínky a jsou plně akceptovány. Podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání obou smluvních stran v kupní smlouvě.